Tieng Anh Lop 5 - English 5 T1

5 (6)

Edukasi | 99.4MB

Deskripsi

Phan Mem Tiếng Anh LOP 5 - English 5 Mô Phong Toan Bo CAC Bai nghe theo Sach Giao khoa Tiếng Anh LOP 5 của Bo Giao Duc và Đào Tao.
- Phan mem CO Su Dung Pengunjung khi không CO mang internet.
- HOC sinh co nghe và hoc Tung Bai de dang.
- Giao viên CO Su Dung Phan Mem tren Djien Thoai, mungkin Tinh Bang DJE Truc tiếp Giang hari tai LOP.
- Moi BAI, MOI Phan CO Hình ảnh Hien Thị Cung audio yang Minh Hoa.
- Bam VAO CAC Số Ben dưới trang Sach bạn SE nghe được nội kotoran của Bai Hoc Djo.
- Cac Tu Vung Moi trong Moi Bai Cung được đưa VAO, giúp hoc sinh hoc và tentang Bai tot Hon.
Thông tin San xuất:
- Phan mem Phat trien Boi vnbookforkid@gmail.com
- Phan mem Chi Ho TRO hoc TAP và không CO Giá Tri thay Thế Sach Giao khoa.
- Djay là 1 trong nhóm Phan Mem Ho TRO hoc TAP giúp hoc sinh Tu hoc, Mien Phi và không Nham MUC đích kinh doanh.
Cac bạn co Lien Lac, Djong GOP và UNG Ho cho nhóm DJE giúp Chung Toi tiếp TUC Hoàn Thien San Pham Nay theo DJIA chi sau: vnbookforkid@gmail.com

Informasi

Perbarui:

Versi: 1.0.0

Butuh: Android4.0 or later

Rating

Share by

Pengguna juga download

Kamu juga suka